Almega: Avtal om korttidsarbete träffat med LO-förbunden

Kompetensföretagen meddelade den 9:e mars att de träffat en ny överenskommelse om korttidsarbete med samtliga fjorton LO-förbund. Överenskommelsen gäller retroaktivt från den 1 januari och till och med den 30 juni 2021, vilket möjliggör att söka ersättning från Tillväxtverket från den 1 januari om den lokala överenskommelsen med facket blir gällande från detta datum.

Precis som tidigare innebär avtalet att under tid som korttidspermittering pågår utbetalas ett genomsnitt av GFL för de tre senaste månaderna innan korttidspermitteringen. Garantiersättning ingår inte i permitteringslönen, varken för tid under permittering eller för arbetad tid.

Ersättning utges för 174 timmar per månad som månadslön och därmed utges ingen helglön under korttidspermittering.

Arbetstiden följer kundens schemaläggning på vanligt sätt och arbetstiden och tillgänglighetstiden proportioneras i förhållande till permitteringsgraden.

Under perioden av korttidsarbete gäller en högre stödnivå för arbetsgivaren och lägre löneavdrag för den anställde fram till den 30 april. Under denna tid är permittering på 20, 40, 60 samt 80 % möjlig. Efter den 30 april minskar stödet för arbetsgivaren samtidigt som löneavdraget för den anställde ökar. Möjligheten till korttidspermittering på 80 % försvinner samtidigt.

Det är inte möjligt att ha en lokal överenskommelse som sträcker sig över månadsgränsen april/maj eftersom dessa månader tillhör olika stödnivåer, utan en separat ö k behöver tecknas för perioden maj/juni. En korttidsavtalsperiod kan bara innehålla en och samma nivå för korttidspermittering för en och samma person. Vill företaget ändra permitteringsnivå krävs en ny lokal överenskommelse med det administrativt ansvariga förbundet.

Kompetensutveckling av de anställda kan ske under korttidspermittering, både under arbetstid och under permitterad tid. Det är numera möjligt att söka ersättning från Tillväxtverket för kompetensutvecklingsinsatser som arbetsgivaren vidtar. En förutsättning för att få sådant stöd är dock att kompetensutvecklingen sker under den permitterade/lediga tiden. Vill arbetsgivaren göra sådana insatser och söka stöd ska en skriftlig överenskommelse om detta träffas med det administrativt ansvariga förbundet om de närmare förutsättningarna.

Det lokala avtalet om korttidsarbete kan sägas upp med 7 dagars uppsägningstid. Efter denna tidpunkt gäller inte längre ersättningen enligt korttidsavtalet.

För att kunna utnyttja möjligheten till korttidsarbete behöver ni skriva ett lokalt avtal med centralt ansvariga förbunds lokalorganisation. Nedan finns de två mallar ni ska använda er av när ni tecknar er lokala överenskommelse. Andra lokala överenskommelser än dessa är inte tillåtna.

Om ni inför korttidsarbete ska ni för sådan tidsperiod skicka in avstämningsunderlag till Tillväxtverket i enlighet med deras krav. Kopia av detta underlag ska samtidigt skickas in till respektive centralt ansvarigt förbunds lokalavdelning/klubb.

Den myndighet som ska besluta om utbetalning av stödpengar är fortsatt Tillväxtverket. Tillväxtverket uppdaterar kontinuerligt sin hemsida med information.

Vänligen observera att Tillväxtverkets prövning av rätt till ersättning för företaget sker separat i steg två och det finns därmed ingen garanti för hur stort belopp som slutligen kommer att beviljas av myndigheten.

Fullständig information om det nya avtalet finns att hitta på Almegas hemsida via den här länken.